بیمارستان ایت الله هاشمی رفسنجانی شیروان

بیمارستان ایت الله هاشمی رفسنجانی شیروان